Cestovní pojištění nabízíme od České podnikatelské pojišťovny, a.s. (Vienna Insurance Group)

Svým klientům doporučujeme s koupí zájezdu uzavřít cestovní pojištění. Nabízíme:

 • BALÍČEK (pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu)
  denní sazby:            25 Kč/osoba 0 - 17 let                     
                                 33 Kč/osoba 18 - 64 let  
                                 99 Kč/osoba 65 let a více
  (podrobnosti o pojištění viz. níže)
   
 • POJIŠTĚNÍ STORNA ZÁJEZDU                                         PŘIPOJIŠTĚNÍ ZIMNÍCH SPORTŮ
  denní sazba:            20 Kč/osoba                                  denní sazba:            12 Kč/osoba
  (podrobnosti o pojištění viz. níže)                                                  (podrobnosti o pojištění viz. níže)
  Pojištění možno sjednat pouze s BALÍČKEM.                                   Pojištění možno sjednat pouze s BALÍČKEM.


Odkazy:
Pojistné podmínky pro pojištění - LÉČEBNÉ VÝLOHY
Pojistné podmínky pro pojištění - ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ, POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, STORNO ZÁJEZDU
Oznámení škodní události

Pojištění léčebných výloh
kryje nutnou a neodkladnou léčbu náhlých onemocnění, náhlých poruch zdraví nebo úrazů, jednoduché ošetření zubů, repatriaci pojištěného a převoz tělesných ostatků, bez spoluúčasti pacienta i v rámci EU (spoluúčast pacienta činí v zemích EU až 60% a u stomatologické péče až 100%). Celkový limit pojistných plnění 2,500.000 Kč.
zdravotní péče 2,500.000 Kč
repatriace a převoz 2,500.000 Kč
ošetření zubů 7 000 Kč

Úrazové pojištění
sjednává se na riziko smrti následkem úrazu, riziko plné invalidity následkem úrazu nebo trvalých následků, které úraz zanechal
limity plnění - turistické cesty:
smrt úrazem 100 000 Kč
trvalé následky úrazu 200 000 Kč

Pojištění zavazadel
kryje škody na osobních věcech pojištěného, které si s sebou bere pojištěný na cestu nebo které prokazatelně pořídil během cesty
pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení věcí živelní událostí, kapalinou z technických zařízení, odcizením a loupežným přepadením
limity plnění - turistické cesty:
maximálně 15 000 Kč
na jednotlivou věc 10 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu při cestách a pobytu
kryje škody způsobené třetí osobě na zdraví, věcech a za škodu finanční
pojištění se také vztahuje na odpovědnost pojištěného při rekreační sportovní činnosti, při jízdě na kole nebo na koni, pojištěna je též odpovědnost za škodu vyplývající z držení psa
vymahatelnost škod vůči občanům ČR se po vstupu do EU zvýšila (soudní řízení v místě bydliště poškozeného - žalobce)
limity plnění - turistické cesty:
za škodu na zdraví 2 000 000 Kč
za škodu na majetku 500 000 Kč

Pojištění storna zájezdu
pojištění se vztahuje na události, které znemožní nastoupení cesty a vyvolají výdaje na úhradu zrušení cesty pojištěného z důvodu:

 • akutního onemocnění, a to i rodinných příslušníků a osob žijících ve společné domácnosti
 • zdravotní komplikace v důsledku těhotenství, nejpozději do dvou měsíců před očekávaným porodem
 • úrazu nebo smrti pojištěného
 • zničení, poškození či ztráty majetku pojištěného živelní událostí velkého rozsahu

  pojistné plnění je ve výši 80% storno poplatků prokazatelně zaplacených za zrušení zájezdu dle podmínek CK, maximálně však 80% z ceny zájezdu uvedené v pojistné smlouvě, pojistné plnění z jedné pojistné události je omezeno částkou 12 500 Kč pro Evropu, v rámci rodinného pojištění se limit načítá

pojištění zrušení cesty lze sjednat nejpozději se současným zaplacením první splátky nebo plným zaplacením ceny zájezdu (pokud je zájezd hrazen jednou splátkou)
pojištění lze sjednat pouze v kombinaci s úrazovým pojištění, pojištěním zavazadel a pojištěním odpovědnosti

Pojištění zimních sportů ZIMA PLUS
Škoda na zimním vybavení, nájem náhradního zimního vybavení, uzavření sjezdovek, lavina, nevyužitá zimní dovolená.

1. Pojištění škody na zimním vybavení se sjednává na tyto pojistné částky :

odcizení nebo zničení zimního vybavení s limitem/osoba/za celou dobu pojištění:  15 000 Kč
poškození zimního vybavení s limitem (servis) osoba/za celou dobu pojištění:  2 500 Kč
2. Pojištění nájmu náhradního zimního vybavení se sjednává na tyto pojistné částky:
nájem náhradního zimního vybavení s limitem  500 Kč za 24 hodin
max./osoba/za celou dobu pojištění:  5 000 Kč
3. Pro pojištění při uzavření sjezdovek se sjednávají tyto pojistné částky:
s limitem    800 Kč za 24 hodin pokud není možno lyžovat
max./osoba/za celou dobu pojištění  8 000 Kč
4. Pojištění pro případ laviny se sjednává s těmito pojistnými částkami:
neuskutečněná cesta v důsledku laviny s limitem max. /osoba/za celou dobu pojištění  20 000 Kč
5. Nevyužitá zimní dovolená z důvodu úrazu pojištěného:
s limitem    800 Kč za 24 hodin
max./osoba/za celou dobu pojištění  8 000 Kč

Více informací zde.

Rozsah pojištění

 • krátkodobé pobyty v cizině v délce do 90 dnů
 • turistické, pracovní a sportovní cesty
 • všechny věkové skupiny


Územní platnost

 • oblast E - všechny státy Evropy, evropská část Ruska, Tunis, Maroko, Turecko, Izrael, Egypt a Kypr s výjimkou ČR
   

Asistenční služba GLOBAL ASSISTANCE 

 • tel. linka 841 444 555
 • 24 hodin denně
 • v českém jazyce
 • předcestovní a cestovní asistence

OD ROKU 1990 VÁŠ SPECIALISTA NA LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY

VOLEJTE 224 214 403

Facebook